Dernek Tüzüğü

İzmir Akademi Derneği tüzüğünü giriş kısmı aşağıdaki gibidir. Ayrıca tüzüğün tüm maddelerine ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “İzmir Akademi Derneği” dir. Derneğin merkezi İzmir ’dir. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2– Dernek; yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde sosyal, fen, mühendislik, sağlık ve diğer tüm bilim dallarını kapsayacak şekilde her türlü akademik çalışma, süreli, süresiz ve her türlü yayıncılık, basım, organizasyon, teknoloji geliştirme, araştırma ve uygulama faaliyetleri yapmak ve sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi ve bilimsel her türlü iletişim, etkileşim ve işbirliğini gerçekleştirmek ve geliştirmek üzere bireysel, kurumsal, ülkeler arası düzeyinde çalışmalar gerçekleştirmek için kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için sosyal, fen, mühendislik ve diğer tüm bilimlerin her alanında disiplinler arası yaklaşımla bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmak,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için Sempozyum, kurs, kongre, seminer, konferans, fikir üretme toplantısı (çalıştay), panel, yaz ve kış okulları ve benzeri gibi eğitim, hizmet içi eğitim çalışmaları, proje, anket, belgesel, resim, müzik, fotoğraf yarışmaları yapmak; sergi ve fuarlar, kitaplık, kütüphane ve arşiv oluşturmak, düzenlemek ve bu sayede derneğin amacı kapsamında ulusal ve/veya uluslararası işbirliğini geliştirmek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, video, internet ortamındaki materyaller gibi yazılı ve görsel yayınlar ve materyal ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış, hibe veya fon kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Yurt içi ve/veya yurt dışındaki projeler için proje ortağı, konsorsiyum lideri, ortağı olmak (AB, BM, Dünya Bankası, UNICEF, Asya Kalkınma Bankası, Yardım ve Kalkınma Kuruluşları, İslam Konferansı Örgütü, ECO, KEİ, NATO, vb.),
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 9. Üyeleri arasında sosyal münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, kurslar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 11. İç kaynaklı olarak çeşitli fonlar almak (İşsizlik fonu, TÜBİTAK, BELDES, KÖYDES, GAP fonları vb.),
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, düşünce merkezleri (think-tank), araştırma merkezleri, üniversite, okul, enstitüler kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 13. Amacına uygun biçimde yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 15. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 16. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, ulusal ve uluslararası diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite, okul, enstitü, araştırma merkezleri ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 18. UNICEF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TEYDEB, TTGV, Sanayi Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Teknokentler, KOSGEB, İç İşleri Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü ve her konuda proje teklifi hazırlamak, strateji geliştirmek, uygulamak, mantıksal çerçeve yaklaşım çalışmalarını yapmak, projeler için gerekli fizibilite çalışmalarını yapmak ve de ilgili her türlü ve her konuda bireysel ve kurumsal düzeyde hizmet vermek,
 19. Bireysel ve kurumsal gelişim amacıyla yüz yüze ve/veya bilişim teknolojilerini kullanarak uzaktan eğitim vermek ve bu konuda yurt içi ve yurt dışında etkinlikler tertip etmek, katılmak, yetişmiş ve kalifiye insan gücünün en verimli şekilde kullanılması amacı ile ilgili olarak yöneticilik, liderlik, gibi yönetsel konularda bilimsel, teknik ve sosyal konularda eğitimler ve organizasyonlar düzenlemek,
 20. Üyelerin, kariyer geliştirme süreçlerine ilişkin olarak bireysel ve kurumsal düzeyde eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
 21. Yerel, ulusal ve uluslararası, bireysel ve kurumsal düzeyde, sosyal, fen, mühendislik, sağlık ve diğer tüm bilim dallarını kapsayacak şekilde bilim, teknoloji ve AR-GE alanlarında alternatif vizyon, politika ve stratejileri tartışmak, yeni politikalar ve stratejiler geliştirmek.
 22. Yerel, ulusal ve uluslararası, bireysel ve kurumsal düzeyde, sosyal, fen, mühendislik, sağlık ve diğer tüm bilim dallarını kapsayacak şekilde bilim, teknoloji ve AR-GE alanlarında vizyon, politika analizleri ve stratejik araştırmalarla ilgili ders ve seminer vermek, ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanlarda çalışmalarda bulunanları desteklemek.
 23. Yerel, ulusal ve uluslararası, bireysel ve kurumsal düzeyde, sosyal, fen, mühendislik, sağlık ve diğer tüm bilim dallarını kapsayacak şekilde bilim, teknoloji ve AR-GE alanlarında vizyon, politika analizleri ve stratejik araştırmalar konuları ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, gereksinim ve ihtiyaçları yönünde inceleme, araştırma ve analiz yapmak, strateji geliştirmek, uygulama yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, almak ve veri sağlamak.
 24. Yerel, ulusal ve uluslararası, bireysel ve kurumsal düzeyde, sosyal, fen, mühendislik, sağlık ve diğer tüm bilim dallarını kapsayacak şekilde bilim, teknoloji ve AR-GE alanlarında vizyon politika analizleri ve strateji araştırmalar konusunda kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmak.
 25. Üniversite, enstitü, yüksekokul, okul, dershane, hastane, yayınevi, dergi, dernek, araştırma merkezi, gazete vb. kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak; etik, sosyal, ekonomik ve bilimsellik boyutları içeren çeşitli kriterler oluşturma, bu kriterler açısından değerlendirme, derecelendirme ve bunları yayınlama
 26. Gençler, gençlik çalışanları, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılar konusunda kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları, bütün bunları içeren ulusal ve uluslararası proje çalışmaları düzenlemek,
 27. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençler, gençlik çalışanları, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılar için eğitici, geliştirici, toplumsal yaşama daha etkili ve verimli katılımlarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 28. Gençler, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılara yönelik olarak, kariyer geliştirme süreçlerine ilişkin olarak bireysel ve kurumsal düzeyde eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
 29. Eğitim ve yönetimde gençler, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılar konusunda alternatif politikaları ve stratejileri tartışmak, yeni politikalar ve stratejiler geliştirmek,
 30. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası düzeyde eğitim ve yönetimde gençler, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılar konusunda politika analizleri ve stratejik araştırmalarla ilgili ders ve seminer vermek, ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanlarda çalışmalarda bulunanları desteklemek.
 31. Gençler, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılar konusunda politika analizleri ve stratejik araştırmalar konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacı ile kitaplık, kütüphane ve arşiv oluşturmak, yayın ve basım faaliyetlerinde bulunmak,
 32. Gençler, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılar konusunda politika analizleri ve stratejik araştırmalar konuları ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, gereksinim ve ihtiyaçları yönünde inceleme, araştırma ve analiz yapmak, strateji geliştirmek, uygulama yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, almak ve veri sağlamak.
 33. Gençler, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılarla ilgili politika analizleri ve strateji araştırmalar konusunda kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunmak.
 34. Gençler, gençlik çalışanları, kadınlar, kız çocukları ve dezavantajlılarla ile ilgili olarak; Dünya Bankası, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Teydep,TTGV, Sanayi Bakanlığı, Teknokentler, KOSGEB, İç İşleri Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü ve her konuda proje teklifi hazırlamak, strateji geliştirmek, uygulamak, mantıksal çerçeve yaklaşım çalışmalarını yapmak, projeler için gerekli fizibilite çalışmalarını yapmak ve de gençlerle ilgili her türlü ve her konuda bireysel ve kurumsal düzeyde hizmet vermek.
 35. İzmir ve ülke turizminin gelişmesi için her türlü tanıtım, eğitim ve organizasyon faaliyetlerinde bulunmak
 36. Turizm ile ilgili seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu konuda çalışması olan teşekküllerle işbirliği içerisinde bulunmak ve bakanlıklar, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve diğer hibe sağlayıcı kuruluşlar vasıtasıyla projeler hazırlamak, yürütmek, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak,
 37. Turizm ile ilgili eğitici faaliyetlerde bulunmak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
 38. Gerekli durumlarda festivaller, karnavallar ve yarışmalar düzenlemek.
 39. Turizm ve kültür hizmetlerinin tanıtılması için her türlü faaliyette bulunmak. Bunun için ülkede ve yurt dışında faaliyet gösteren resmi ve özel teşekküllerle iş birliği içerisinde bulunmak.
 40. Sağlık hizmetleri ve sağlık turizmini geliştirmek için sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi alanında araştırma ve yönetimsel geliştirme için bakanlıklar, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve diğer hibe sağlayıcı kuruluşlara ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, uygulamak, eğitim hizmeti sunmak. Bu alanda hizmet sunacak kalifiye eleman yetiştirmek için mesleki eğitimler vermek. Kurum ve kuruluşlara sağlık turizmi ile ilgili danışmanlık yapmak.
 41. Ülkemize sağlık turizmi ile ilgili eğitim, danışmanlık, tanıtım ve organizasyonlar yapmak.
 42. Türkçenin bilimsel ve akademik alanda kullanılmasını teşvik etmek, Türkçenin öğretimi ve öğrenilmesi için faaliyetlerde bulunmak, seminer, konferans ve organizasyonlar düzenlemek, bilimsel çalışma/araştırma ve proje faaliyetleri yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak,
 43. Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanlarında ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak, proje faaliyetleri yürütmek, yabancı dil öğretimi ve öğrenimi alanlarında seminer, konferans, yarışma, sergi, toplantı ve bilimsel çalışma/araştırma faaliyetleri yürütmek.
 44. Her türlü bilim dalını kapsayacak şekilde elektronik veya basılı olarak dergi, gazete, kitap basmak ve eğitimler düzenlemek.
 45. Yönetim kurulunun kararlaştırılacağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Yerel, ulusal ve uluslararası, bireysel, kurumsal ve ülkeler düzeyinde, sosyal bilimler, fen bilimleri, mühendislik, sağlık, hukuk ve diğer tüm bilim dallarında ve ayrıca turizm, sağlık, sağlık turizmi, gençler, kadınlar ve dezavantajlı insanlarla ilgili konuları içeren alanlarda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 • Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren halle:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Derneğin itibarını zedeleyecek ahlaki, vicdani, toplum nezdinde kabul görmeyen, insanlık onuruna sığmayacak davranış, beyan veya eylemlerde bulunanlar,
 7. Terör örgütleri ve yasadışı her türlü oluşum ile iletişimi, bağı ve üyeliği olduğu ilgili makamlarca tespit edilenler ile bu durumu kamu önünde açığa çıkmış olanlar,
 • Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 • Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.